projecten | Fysium peer

Fysium peer


Fysium peer, de weg naar succes
2022 is het eerste seizoen waarin Fysium is toegelaten voor toepassing op peer. Tot vorig jaar was deze toepassing enkel mogelijk met Smartfresh. De jaren waarin enkel Smartfresh werd ingezet als 1-MCP toepassing op peer hebben de moeilijkheden van deze toepassing laten zien. Waar we op appel gewend zijn aan een relatief eenvoudige toepassing ligt dit bij peer wezenlijk anders. De toepassing op appel heeft één belangrijk doel, de appels moeten zo hard mogelijk blijven tijdens de bewaring én op de fruitschaal.

Bij peer is de doelstelling duidelijk anders. Tijdens de bewaring wordt gestreefd naar een maximaal effect op kwaliteitsbehoud, onder andere interne kwaliteit, grondkleur en uiteraard ook hardheid. Na de bewaring dienen de peren echter, net als onbehandelde peren, door te rijpen op de fruitschaal. Dit laatste aspect maakt de toepassing lastig. Het is eenvoudig om 1-MCP te doseren voor maximaal effect tijdens de bewaring, na bewaring zullen de peren dan echter niet meer door rijpen. Dit betekend dat de dosering afhankelijk van het ras peren, plukmoment en rijpheid aangepast moet worden om de optimale balans te vinden tussen maximaal effect tijdens bewaring, met behoudt van door rijping na bewaring.

In de jaren voorafgaand aan de Fysium toelating op peer heeft de toelatingshouder Janssen PMP in samenwerking met onder andere de CAF en FBR in Wageningen verkennende proeven uitgevoerd met de toepassing van Fysium op peer. Zodoende heeft CAF al enkele jaren ervaring met de toepassing van Fysium op peer. In het seizoen van 2020 heeft CAF een uitgebreide proef opgezet met Conference. Hierbij zijn peren van 20 verschillende herkomsten en plukmomenten op eenzelfde wijze behandelt en vervolgens 8 maanden in ULO bewaard. Qua behandelmoment en dosering zijn de reeds bekende ervaringen en advies van 1-MCP op Conference als uitgangspunt gebruikt. Dit betekend dat de vroeg geoogste peren relatief laat behandeld zijn en de laat geplukte peren kort na de pluk. Qua dosering is de basis peren dosering gebruikt voor peren geoogst binnen het ideale plukvenster. De peren in deze proef zijn op meerdere momenten beoordeeld op belangrijke parameters als hardheid, Brix, grondkleur, uitstalleven en ethyleen productie.

In figuur 1 ziet u een samenvattende grafiek van de hardheid van de 20 Conference partijen. Hierin ziet u de gemiddelde kwaliteit bij inslag, die ruim boven de minimale 5,8kg/0,5cm2 ligt. Vervolgens het Fysium effect bij de behandelingscontrole direct na de toepassing. De derde set balken geeft de hardheid weer na 8 maanden bewaren, waarbij de behandelde peren gemiddeld 0,4kg/0,5cm2 harder waren gebleven tijdens de bewaring. De, wat ons betreft, belangrijkste waardes van deze proef staan in de laatste twee balken, de hardheid van de peren na 8 maanden bewaren én uitstal op de fruitschaal. In deze demoproef was de conclusie dat de peren vanuit alle 20 herkomsten een keurige door rijping lieten zien tijdens uitstal. Hiermee werden de ervaringen van de afgelopen jaren, die hebben geleid tot het 1-MCP protocol op peer wat er nu ligt, ook in deze proef bevestigd. Met het in acht nemen van de juiste randvoorwaarden zijn Conference goed te behandelen met 1-MCP voor kwaliteitsbehoud tijdens de bewaring, met behoudt van de gewenste na rijping.


Samenvatting resultaten bewaaronderzoek Fysium op Conference uitgevoerd door CAF in 2020


Aanpak Fysium op peer
De ervaringen in het verleden en ook onze proeven hebben duidelijk laten zien dat een gedegen aanpak van belang is voor een succesvolle Fysium behandeling van peer. Dit betekend dat bij een bestelling voor het behandelen van een perencel uw voorlichter van de betreffende CropSolutions partner een monster komt halen uit de te behandelen cel. Uw voorlichter stelt u een aantal vragen zoals: Wanneer zijn de peren geplukt? Hoelang gaat u de peren bewaren? Wilt u de peren in ULO bewaren? Heeft het perceel een historie voor hol of bruin?

Het monster wordt vervolgens door CAF geanalyseerd en basis van de uitkomst en informatie op de vragen voorzien van een onafhankelijk advies. Is de partij geschikt voor een behandeling met Fysium? Welke bewaarmethodes zijn er mogelijk, wel of geen ULO? Welke dosering is het meest optimaal? Op basis van deze informatie kunt u met uw regiovoorlichter een afgewogen beslissing nemen over de te behandelen cel peren. Gedurende de bewaring zijn twee extra kwaliteitsbeoordelingen mogelijk om het effect van de Fysium te monitoren, maar ook de interne kwaliteit van de partij om eventuele problemen op tijd op te merken. Met deze aanpak hopen we u te ondersteunen naar een optimaal bewaarresultaat.